INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci v tomto dokumentu jsou obsaženy informace jak zpracováváme vaše osobní údaje. Vážíme si toho že s námi své osobní údaje sdílíte a jsem připraveni je v maximální možné míře chránit.
Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat:
Kruga s.r.o. se sídlem Ocelkova 643/20, Praha 9, 19800, IČ 24314617 (dále jen „Správce“), kontaktní e-mail: info@brodgym.cz, kontaktní telefon: 577 440 447, naše webové stránky: www.brodgym.cz
Tyto zásady jsou zpracování nejen v souladu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem vytvoření registrace v databázi fitness centra BRODGYM, tvorby a rušení rezervací, členství, a s tím spojené administrativy, pro případ nutnosti informovat klienty o důležitých změnách, jako je změna otevírací doby, změna ceníku apod.. Dále za marketingovými účely fitness centra BRODGYM. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu aktivního účtu ve fitness centru BRODGYM.
Ponecháním si karty BRODGYM souhlasíte s výše uvedeným zpracováním a udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to vrácením karty BRODGYM (zrušením účtu), kdy budou odstraněna veškerá Vaše osobní data, případně osobně na recepci požádáním o vymazání emailové adresy a telefonního čísla (tímto úkonem přijímáte riziko, že nemůžete být informován/a o změně či zrušení Vaší rezervace, o blížícím se termínu propadnutí Vašeho kreditu apod.).
Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel softwaru LUXART, s.r.o., IČ 25566989
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
c. Za určitých, přesně definovaných, podmínek je Správce povinen některé osobní údaje klientů nebo zaměstnanců předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět (viz bod č. 3),
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů (viz bod č. 3),
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje Správci poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce, Tímto úkonem ale přijímáte riziko, že nemůžete být informován/a o změně či zrušení Vaší rezervace, o blížícím se termínu propadnutí Vašeho kreditu apod.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.brodgym.cz. Toto znění je účinné od 20. ledna 2020.

Kamerový systém
Jaké vaše osobní údaje a za jakým účelem jsou kamerovým systémem zpracovávány? A jaký je právní základ tohoto zpracování? V rámci vnitřních prostor naší organizace BRODGYM je instalován kamerový systém, který vzhledem ke svému umístění zabírá prostor, v němž se pohybují klienti, trenéři, cvičitelé a zaměstnanci. Prostory, které jsou zabírány kamerovým systémem, jsou řádně označeny. Kamery fungují v nepřetržitém režimu.
Důvodem monitorování vnitřních prostor je náš oprávněný zájem na ochraně svých práv a chráněných zájmů, ostraha objektu, ochrana našich klientů a jejich majetku, ochrana našeho majetku a našich zaměstnanců.

Kdo může tyto záběry vidět?
Záběry z kamerového systému zásadně spravujeme uvnitř organizace BRODGYM. Údaje předáváme mimo organizaci pouze tehdy, pokud nám to dovolíte nebo pokud to vyžaduje právní předpis, zejména pak k ochraně zájmů organizace. V souladu s předchozí větou tak může být kamerový záznam předán zejména orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro účely přestupkového řízení. Jak dlouho a v jaké formě kamerové záznamy uchováváme?
V rámci kamerového systému je prováděn dlouhodobý a nepřetržitý záznam záběrů. Tento záznam je uchováván po dobu 14 dní. Následně je automaticky přemazán novým záznamem a nelze jej nijak obnovit. Kopii záznamu vytváříme pouze v případě, že je na něm zaznamenána událost, kterou potřebujeme prošetřit. Tuto kopii uchováváme po dobu nutnou k řádnému prošetření takové události a v případě, že je ve věci zahájeno soudní řízení, tak po celou dobu takového řízení. Záznamy uchováváme v elektronické podobě. Seznam právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

V následujících předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany vašich osobních údajů:
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
zákon č. (*)/ 2018 Sb., o zpracování osobních údajů;
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.