OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název provozovny: Brod Gym Adresa: Pořádí 2283, 68801 Uherský Brod
Provozovatel: Kruga s.r.o. se sídlem Ocelkova 643/20, 19800 Praha IČ: 24314617
Odpovědná osoba: Robert Puček (vedoucí)
Provozní doba: aktuální provozní doba je umístěna na dveřích u hlavního vstupu a na webových stránkách www.brodgym.cz

Službami poskytovanými fitness centrem se rozumí poskytování prostorů a zařízení fitness centra ke cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity a poskytování dalších placených služeb (např. osobní trenér, měření na diagnostickém přístroji aj.).

Každý klient je povinen se seznámit s provozním řádem fitness centra, který je vyvěšen na viditelném místě na recepci klubu a řídit se tímto provozním řádem a pokyny instruktorů či jiných osob poskytujících služby klientům (personálu).

Během provozu fitness centra je přítomný personál, který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění atd.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou fitness centra doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou fitness centra konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb fitness centra nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli.

Každý klient je povinen používat sportovní oděv, být přezutý do čisté sportovní obuvi a při samostatném cvičení používat vlastní čistý ručník. V případě nepoužití vhodné či žádné obuvi provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví klienta či ostatních.

Pro odkládání věcí, jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je nutné předat personálu na recepci. Za cennosti jinak uložené nese plnou odpovědnost návštěvník fitness centra. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Klient odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli poškozením nebo zneužitím šatní skříňky. Zamčené skříňky se po konci otvírací doby (21:00) odemknou a budou vyklizeny. V případě zájmu obdrží klient oproti záloze 50,-Kč členskou kartu, která mu umožňuje čerpání jednotlivých služeb. Karta je majetkem fitness centra a je zapůjčena klientovi, který se zavazuje ji chránit před poškozením, či zneužitím. Záloha bude klientovi vrácena při vrácení karty. V případě ztráty či poškození karty je klient povinen uhradit částku 50,- Kč jako náklady na pořízení nové karty, provozovatel je oprávněn tuto částku započítat oproti složené záloze.

Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb (zákon o ochraně osobních údajů).

V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření. Prostory a vybavení fitness centra jsou zajištěny v takovém stavu, aby se daly snadno čistit a v případě potřeby snadno dezinfikovat a udržovat je v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovni poskytovaných služeb. Před zahájením (po ukončení) provozu dle denního rozvrhu se všechny prostory klubu, šaten, a sprch umyjí teplou vodou, obsahující čistící prostředek. Personál fitness centra je povinen během dne utírat cvičební stroje a nářadí vodou s dezinfekčním roztokem a zařízení recepce teplou vodou s čistícím prostředkem. Klient je povinen jím použité stroje či jiné vybavení fitness centra očistit ubrouskem s dezinfekčním prostředkem.

Ve fitness centru platí přísný zákaz kouření, konzumace omamných látek apod. Do všech prostor fitness centra je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby fitness centrum opustily. Pokud tak neučiní mohou být z klubu bez náhrady vyvedeny.

Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat.

Klient má možnost provést rezervaci na konkrétní lekci až 14 dní dopředu. Rezervace se provádí buď po předchozí online registraci na stránkách rezervačního systému rezervace.asfitness.cz v sekci "registrace“, případně osobně na recepci ve fitness centru. Klient sdělí provozovateli (online při vlastní registraci, příp. osobně na recepci) své osobní údaje včetně jména a příjmení, telefonního čísla a emailové adresy. Na základě těchto údajů jsou poté klientovi zpřístupněny přihlašovací údaje do rezervačního systému.

Klient si provádí rezervace na základě depositu (kreditu), předplacené množstevní permanentky nebo hotově na recepci fitness centra.

Deposit (kredit) má platnost 3-6 měsíců od data zakoupení. Výši depositu lze čerpat na všechny lekce, které v rozvrhu nabízíme, vstupy do posilovny, kroužky pro děti, příměstské tábory a zboží na recepci. Nabitý deposit je nevratný. Deposit lze převést po předchozí domluvě na jinou osobu. Při dobití jakékoliv částky se platnost depositu automaticky prodlužuje na dalších 3-6 měsíců dle dobité částky.

Rezervace na skupinové lekce jsou závazné a je možné je bezplatně měnit/rušit nejpozději 8 hodin před začátkem hodiny. V případě, že se klient na zarezervovaný termín nedostaví a svou rezervaci si nezruší, je klientovi účtován poplatek v hodnotě 100 % ceny lekce (popř. vstup z permanentky). V případě, že klient svou rezervaci zruší ve lhůtě menší než 8 hodin a delší než 4 hodiny před začátkem lekce, je účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny lekce. V případě, že klient svou rezervaci zruší ve lhůtě kratší než 4 hodiny před začátkem lekce, je účtován poplatek ve výši 100 % ceny lekce (popř. vstup z permanentky).

Klient je vždy povinen udržovat výši depositu ve výši alespoň 100,- Kč. V případě nižšího depositu není možno provádět rezervace. Deposit lze dobít pouze na recepci fitness centra.

Stejná pravidla platí pro držitele Multisport karet a jiných.

Pokud deposit po odečtení částky za předem zarezervovanou lekci, na kterou se klient nedostaví, klesne pod částku 100,- Kč, je klient povinen do 72 hodin na výzvu fitness centra tento deposit doplnit do patřičné výše.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 20. 01. 2020.