PROVOZNÍ ŘÁD

1. Návštěvník fitness centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní fitness centra nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.

3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel fitness centra žádnou odpovědnost.

4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, čistou obuv a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. S činkami a kotouči je zakázáno házet z výšky a pokládat na posilovací lavice.

5. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení, na které mají uhrazené vstupné.

6. Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk.

7. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je nutné předat personálu na recepci. Za cennosti jinak uložené nese plnou odpovědnost návštěvník fitness centra.

8. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů) nebo cvičebních pomůcek, je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze fitness centra.

9. V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z fitness centra vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness centra.

10. V posilovně je zakázáno používat práškové magnesium. Povoleno je pouze magnesium v tekutém stavu. 11. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

12. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze fitness centra.

13. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

14. Ve fitness centru platí přísný zákaz kouření, konzumace omamných látek a dalších psychotropních látek.

15. Děti se smí pohybovat ve fitness centru, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

16. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7–14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci, zákonný zástupce) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.

17. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné, a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.

18. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu, která je řádně uvedena při vstupu do fitness centra a ukončit cvičení s dostatečným předstihem 15 minut před uzavřením provozovny. Návštěvník je povinen opustit veškeré prostory včetně šaten a uzavřít účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby.

19. V prostorách fitness centra BRODGYM je umístěn kamerový systém a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zachování lidských práv. Slouží především pro bezpečnost klientu a k ochraně majetku.

20. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli, a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

21. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou a vrátit klíček na recepci. V případě zjištění zamčené skřínky po ukončení provozní doby daného dne, bude skřínka personálem provozovatele otevřena a vyprázdněna.

22. Doporučujeme klientům, aby si každou sálovou lekci předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená a nebudete ji moci absolvovat. Pro registrované klienty s platnou permanentkou nebo složeným depositem v min. výši 150,- Kč je zde možnost využití on-line rezervačního systému na lekce. Storno poplatky jsou uvedeny v obchodních podmínkách fitness centra.

Doufáme, že dodržování těchto nenáročných pravidel nám i Vám pomůže vytvořit příjemnou atmosféru a bezpečné prostředí pro Váš trénink.

Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v prostorách fitness centra.

Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 20.01.2020.